Odbiór azbestu

Menu rwd

Kilka słów o azbeście i jego produktach
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Stwierdzono,
że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów.
Ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne, tj. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także wytrzymałość i elastyczność, dźwiękochłonność, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz łatwość łączenia się z innymi materiałami, np. cementem, azbest znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce, przemyśle stoczniowym i chemicznym, transportowym, motoryzacyjnym i hutnictwie. Służył do produkcji okładzin ciernych, taśm hamulcowych, tkanin ognioochronnych, koców gaśniczych oraz materiałów hydroilozacyjnych np. pap dachowych, mas i kitów. Od początku lat 60 azbest zaczęto wykorzystywać przede wszystkim w budownictwie. Używano go do wytwarzania materiałów dekarskich i okładzinowych w postaci  płaskich i falistych płyt dachowych i elewacyjnych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i dymowo-spalinowych. Produkty te zaliczamy do wyrobów spoistych, w których azbest związany jest z cementem. Rozmiar produkcji tych wyrobów spowodowany był niską ceną oraz brakiem świadomości o szkodliwości azbestu, jak również brakiem w tym czasie innych materiałów budowlanych.

Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?  
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej.
Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych).
Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.

Użytkowanie azbestu
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.

Dane statystyczne nt. azbestu w Gminie Serock
Całkowita ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i utylizacji na terenie Miasta i Gminy Serock wynosi 3.634,5 ton.
W Mieście i Gminie Serock znajduje się 1.070 gospodarstw domowych, gdzie znajdują się lub są użytkowane wyroby zawierające azbest.
Ilość usuniętych do tej pory wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock wynosi przeszło 700 ton. Do usunięcia i unieszkodliwienia pozostaje jeszcze ok. 3.000 ton eternitu.

 

Rok

Ilość zutylizowanego azbestu

(w tonach)

Ilość nieruchomości, z których odebrano wyroby zawierające azbest

2008

64,570

33

2009

95,391

43

2010

133,320

62

2011

90,940

54

2012

109,710

49

2013

134,120

54

2014

80,374

41

2015

164,631

55

2016

142,533

48

  1.015,589 439

 

GMINA STARA SIĘ O DOTACJĘ NA UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2017 ROKU

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 9 stycznia br. Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek o pozyskanie dotacji na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2017 roku”. Całkowity koszt realizacji zadania wyceniony został na kwotę 35.368,09 zł. Zamierzenie zostanie sfinansowane w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe zaś 15% pochodzić będzie z własnego budżetu gminy. W ramach prac planowane jest odebranie przeszło 73 ton wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości.

Wobec powyższego zachęcamy pozostałych właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, aby składali wnioski na bezpłatne usunięcie eternitu. Nadmieniamy, że w przypadku zebrania większej ilości wniosków (w dość krótkim okresie), możliwe będzie wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z kolejnym wnioskiem o pozyskanie dotacji na II etap w 2017 roku. W przypadku zamknięcia  programu pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Nr 2017-OZ-14 przez WFOŚiGW w Warszawie, złożone wnioski będą realizowane w 2018 roku.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 na parterze lub ze strony internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca - ochrona środowiska – odbiór azbestu. Więcej informacji w sprawie uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-40.