2018

Menu rwd

Zmiany w ustawie o odpadach

W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) wprowadza rozwiązania, które w sposób znaczący zwiększają wymagania wobec przedsiębiorców działających w branży gospodarki odpadami.

Najważniejszymi z nich są niewątpliwie:
1.  skrócenie okresu magazynowania odpadów – do 1 roku (dotychczas były to nawet 3 lata),
2. zobowiązanie podmiotów profesjonalnie działających w branży gospodarki odpadami do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – przepis ten wchodzi w życie 6 msc od daty ogłoszenia,
3.  obowiązek zasięgania przez starostę i marszałka opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, każdorazowo przed wydaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
4.  konieczność przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów w zakresie odpowiednio spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, przy czym negatywne opinie obu ww instytucji są podstawą do odmowy wydania stosownego zezwolenia,
5.  możliwość gospodarowania odpadami tylko na nieruchomościach, których posiadacz odpadów jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą,
6.  konieczność określenia maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, jak również największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z ich wymiarów– w dotychczas wydawanych zezwoleniach nie określano masy odpadów,
7.    obowiązek wskazania we wniosku o wydanie zezwolenia proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnego usunięcia odpadów i ich zagospodarowania.

Prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku prace zmierzające do zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kilkutygodniowa kontrola jednego z przedsiębiorców działającego w branży gospodarki odpadami komunalnymi, której efektem jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej – na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kilkumiesięczna korespondencja ze Starostą Legionowskim dotycząca współpracy w zakresie zwiększenia kontroli podmiotów, którym udzielono stosownych zezwoleń w branży gospodarki odpadami w strefie przemysłowej w miejscowości Dębe, a teraz także – znaczące zmiany w prawodawstwie na poziomie krajowym, składają się na ogół działań i okoliczności, które zarówno Urząd Miasta i Gminy jak i inne zainteresowane organy administracji publicznej prowadzą w celu:
1)    doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami działalności w zakresie gospodarowania odpadami prowadzonej na terenie gminy Serock
2)    zapobiegania występowaniu sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia mieszkańców gminy w przyszłości.

Wyżej powołane elementy łącznie pokazują, że właściwe prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami jest problemem wielu gmin w Polsce. Aktywność Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w sprawie rozwiązania sytuacji wokół tego rodzaju działalności prowadzonej na terenie gminy Serock, dobitnie pokazuje, że podejmowane są wszystkich możliwe czynności administracyjne celem zabezpieczenia mieszkańców gminy Serock i okolic przed wpływem gospodarowania odpadami, w tym, w szczególności odpadami komunalnymi.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony