2018 rok

Menu rwd

Straż Miejska w służbie mieszkańcom

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. Działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1993 r., jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Obecnie działa zgodnie z obowiązującą Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz na podstawie Regulaminu nadanego na mocy uchwały nr 93/XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2003 roku.

Służbę w formacji pełni ośmiu funkcjonariuszy. Strażnicy miejscy wykonują zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikające z dokumentów normatywnych rangi ustawy oraz aktów prawa miejscowego. W szczególności funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku koncentrują swoja uwagę na zachowaniu porządku i spokoju w miejscach publicznych, a także czuwają nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów przez uczestników ruchu drogowego, wykorzystując do tych celów m.in. ystem monitoringu wizyjnego.

Straż Miejska Miasta i Gminy Serock wspiera działania służące ochronie środowiska, w szczególności czuwając nad likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci. Strażnicy podejmują również aktywne działania prewencyjne w tym zakresie wykorzystując nadzór kamer monitoringu.

W sezonie grzewczym, w celu minimalizacji poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy, działania strażników koncentrują się w szczególności na kontroli stosowanego przez mieszkańców gminy opału. W okresie zimy strażnicy organizują też cykliczne patrole, których celem jest sprawdzenie, czy samotnie mieszkające starsze osoby potrzebują pomocy.
W czasie intensywnych mrozów służą mieszkańcom pomocą w przypadku problemów z uruchomieniem silników samochodowych.
Straż Miejska Miasta i Gminy Serock współdziała z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz specjalistyczną firmą w zakresie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom.

Seroccy strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w okresach poprzedzających ferie czy też wakacje. Uczą najmłodszych mieszkańców gminy zasad bezpiecznego wypoczynku, podstaw pierwszej pomocy oraz sposobów wzywania pomocy w razie niebezpieczeństwa. W trakcie roku szkolnego wielokrotnie organizują spotkania z dziećmi w szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock, w trakcie których zapoznają dzieci, m.in. z zasadami zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez pieszych i rowerzystów.

Nasi funkcjonariusze, zgodnie z prowadzoną ewidencją, w 2017 r. interweniowali 3397 razy, co w przeliczeniu na strażnika daje 283 interwencje. Strażnicy Miejscy stosują działania prewencyjne i edukujące przedkładając je ponad nakładanie kar finansowych na osoby dopuszczające się wykroczeń. Ma to również odzwierciedlenie w statystykach - w 2017 r. strażnicy wystawili zaledwie 97 mandatów karnych, natomiast pouczenia zastosowali aż 3263 razy.

 

  • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

wstecz

Powrót do topu strony