2018 rok

Menu rwd

Relacja z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 23 kwietnia 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do ustalonego porządku nie zgłoszono uwag. Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności zaproszeni goście, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Legionowskiego Ochotniczego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku oraz Straży Miejskiej w Serocku zaprezentowali ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Miasta i Gminy Serock. Dyskusja w sprawie bezpieczeństwa była okazją do wymiany spostrzeżeń w tym zakresie przez ww. służby. Obecni na sali obrad mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi sprawozdaniami poszczególnych służb w tym zakresie.
Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone o kwotę 134.597,93 zł., natomiast wydatki również zostały zwiększone o kwotę 1.724.597,93 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 1.199.000zł.
 W dalszej części zostały podjęte uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy- w Serocku ul. Przyjazna oraz w Gąsiorowie ul. Nowa Droga. Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zegrze, a także części nieruchomości w Serocku przy ul. Pułtuskiej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy działki nr 110/4 w obrębie Jadwisin gm. Serock, na której znajduje się dąb szypułkowy ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej z 2017 roku pomnikiem przyrody.
Z inicjatywy Burmistrza, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwałą   nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
Ponadto podjęto decyzję w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad dotyczącego przyznania medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Medal zostaje nadany jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć mających znaczenie dla rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock, za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz gminy. Wręczenie medali osobom wyróżnionym nastąpi w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej 25 maja z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 20-lecia współpracy z Rejonem Ignaliny na Litwie oraz z okazji święta patrona Miasta i Gminy Serock, Św. Wojciecha.
Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na terenie składowiska odpadów komunalnych               w Jaskółowie, gminie Nasielsk. W uchwale tej Rada Miejska w Serocku wyraziła swoje zaniepokojenie faktem podjęcia działań zmierzających do budowy składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jaskółowo.
W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

  • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony