2018 rok

Menu rwd

Relacja z XLII sesji Rady Miejskiej

26 marca 2018 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do ustalonego porządku obrad została zaproponowana zmiana polegająca na usunięciu punktów 16. i 17., dotyczących rozpatrzenia projektu uchwały, w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.
W głosowaniu zmiana nie zdobyła bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady w związku z tym, porządek pozostał niezmieniony.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pan Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. W punkcie interpelacje i zapytania radnych, radny Stanisław Krzyczkowski złożył zapytanie z prośbą o informacje i wyjaśnienia o próbie utworzenia zakładu gospodarowania odpadami w Jaskółowie.
Z inicjatywy Burmistrza, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock. Finansowanie lub dofinansowanie odbywać się będzie poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym działającym na terenie Miasta i Gminy Serock. 
W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazał aneks do umowy zmieniający kwotę wkładu własnego Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2019. Wysokość wkładu własnego Miasta i Gminy Serock na kolejne lata wynosi 25.329,48 zł.
Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł. dla Powiatu Nowodworskiego. Dofinansowanie w formie dotacji dotyczyć będzie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Założeniem inwestycji jest w szczególności wyremontowanie obecnej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dobudowa nowej wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany koszt inwestycji wynosi 6.770.901,50 zł. Na ten cel pozyskano fundusze zewnętrzne w wysokości 5.416.721,20 zł.  
Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone  o kwotę 482.311,24 zł, natomiast wydatki również zostały zwiększone 
o kwotę 994.207,73 zł. 
W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,  terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  Miasto i Gminę Serock. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych określono, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych nie może od 1 września 2018 r. przekraczać 22 godzin.
Rani podjęli także uchwałę dotyczącą rozszerzenia informacji zawartej w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. przyjętym Uchwałą Nr 426/XL/2018 Rady Miejskiej  w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. o nazwy oraz adresy konkretnych schronisk dla zwierząt. Ponadto podjęto uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina Serock- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej odbywa się na wniosek Beneficjenta - Hotele Korona Spółka z o.o. Wniosek dotyczy planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Jachrance 74”.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Miejska podjęła uchwałę dokonując podziału gminy na 7 obwodów głosowania, oraz ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 
Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F1 obręb Jadwisin.
W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLII sesji Rady Miejskiej w Serocku.         
 

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony